U bent hier: Home / Product / Wjukken

Wjukken

Van € 13,00 tot € 13,00

LET OP: de kaartverkoop is i.v.m. het coronavirus opgeschort. We komen binnenkort met nieuwe data.

Categorie:

Beschrijving

Daniël Daréus, in ferneamd dirigint fan middelbere jierren, kriget it yn syn drokke karriêre oan it hert. Om’t er it eins tuike oan dwaan moat, beslút er werom te gean nei syn bertedoarp yn it noarden fan Sweden. Hy set him yn it âlde skoalgebou nei wenjen.

Om’t Daniël ûnder in artystenamme weromkomt, ken gjinien him werom as dat sa bot narre jonkje fan eartiids. Yn it doarp wurdt hy wol gauris konfrontearre mei bylden en oantinkens út syn bernetiid. Iverich besiket er syn eigen plakje te finen yn de lytse mienskip.

Daniël wurdt troch Anne, in lokale middenstanner, frege oft er komme wol om nei it doarpskoar te harkjen. Dêrnei lit er him oerhelje om harren dirigint te wurden.

Wylst Daniel besiket troch stimekspresje elkenien in plak yn it koar fine te litten, makket syn wurkwize in soad los ûnder de doarpslju: oergeunst, leafde en in sykjen nei wêr’t eltsenien no eins wier foar stiet.

Daniël weeft ôf mei de spoeken út syn ferline en it koar stiicht ûnder syn besieljende lieding boppe himsels út. Se wurde talitten ta in grutte ynternasjonale sjongwedstriid: “Let the People Sing” yn Eastenryk. Op ‘e dei fan de opfiering wurdt Daniël lykwols ynienen mist: hy krijt it op ‘e nij oan it hert en komt te fallen. It koar moat no ymprovisearje. Wylst Daniël helpleas op ‘e grûn leit, heart er it koar sjongen… sa suver… sa’t der yn ‘e himel songen wurde moat …

 

Praktysk

Indien door omstandigheden de voorstelling geannuleerd wordt, vind er geen restitutie plaats. U krijgt dan een vrijkaart voor een volgende voorstelling.

 

Spilers:

Daniël Daréus (dirigent)

Durk Boonstra

Ympresario

Jildou Smeier-Schaafsma

Tsead (dûmny)

Titus Hettinga

Inge (dûmnysfrou)

Rini Pijper

Ferry (garaazjeman)

Wiebe Kees Koldijk

Gabriëlla (frou fan Ferry)

Eline Zandhuis

2 bern, fan Ferry en Gabriella

Mike en Tessa Hempenius

Jonge, lytse Ferry

Mike Hempenius

Jonge, lytse Daniel

Tom van Wieren

Lena (winkelfrou)

Meheret Wedman

Sippy (ex-koarIieding)

Anneke Veldkamp

Aukelien (koarlid/doarpsbewenner)

Richtsje Appelman

Frederika (koarlid/doarpsbewenner)

Joke Heida

Annemarijke (koarlid, mem fan Ferry)

Alina de Boer

Anne (winkelman, ynstallateur, sakeman)

Sander de Kroon

Homme (koarlid/doarpsbewenner)

Catrinus Bouma

Wouter

Ale PostmusRezjy

Haije de Boer

Dekorbouw lieding

Harm Wagenaar

Ljocht en lûd

Elbert en Letizia de Wal

Grime

Heidi Slot en Anja de Groot

Klaaing

Ali Slot