U bent hier: Home / Over

Over

Toneelvereniging “Nut en Nocht” is opgericht in 1919 en heeft momenteel ca. 150 leden/donateurs.

“Nut en Nocht” is aangesloten bij STAF (Stichting Amateurtoaniel Fryslân). Deze stichting heeft tot doel het bevorderen van het amateurtoneel en de dramatische vorming in de provincie Friesland, en het behartigen van de belangen van toneelgezelschappen, toneelverenigingen, amateur-spelers en regisseurs.

Het bestuur bestaat uit:

 • Eelke van der Meer – voorzitter
 • Piet Sizoo – secretaris
 • Jeannet Scheepsma – penningmeester
 • Sjors Hempenius – algemeen bestuurslid
 • Klaasje Tigchelaar – algemeen bestuurslid
 • Miriam Liezenga – algemeen bestuurslid

Uit de in 1998 opgestelde notariële akte: “de vereniging heeft ten doel het beoefenen van de toneelkunst”. 

Aan dit doel wordt invulling gegeven door jaarlijkse toneeluitvoeringen en jeugdtoneel. Verder worden op projectbasis locatie-toneel, culturele route, iepenloftspul en workshops georganiseerd. Er wordt hierin regelmatig nauw samengewerkt met andere verenigingen (met name Lyts Mar Krigel uit Wytgaard) en soms met theatergezelschap Tryater.

Oer

Toanielferiening “Nut en Nocht” is oprjochte yn 1919 en hat op dit stuit sa’n 150 leden/stipers.

“Nut en Nocht” is oansletten by STAF (Stichting Amateurtoaniel Fryslân). Dy stichting hat as doel it befoarderjen fan it amateurtoaniel en de dramatyske foarming yn de provinsje Fryslân, en it behertigjen fan de belangen fan toanielselskippen, toanielferieningen, amateur-spilers en regisseurs.

It bestjoer bestiet út:

 • Eelke van der Meer – foarsitter
 • Piet Sizoo – skriuwer
 • Jeannet Scheepsma – ponghâlder
 • Sjors Hempenius – algemien bestjoerslid
 • Klaasje Tigchelaar – algemien bestjoerslid
 • Miriam Liezenga – algemien bestjoerslid

Ut de yn 1998 opstelde notariële akte: “de vereniging heeft ten doel het beoefenen van de toneelkunst”.      

Oan dat doel wurdt ynfolling jûn troch jierlikse toanielútfieringen en jeugdtoaniel. Fierder wurde op projektbasis lokaasjetoaniel, kulturele rûte, iepenloftspul en workshops organisearre. Dêryn wurdt regelmjittich nau gearwurke mei oare ferieningen (benammen Lyts Mar Krigel út Wytgaard) en soms mei teäterselskip Tryater.