U bent hier: Home / Producties

Producties

Gespeelde producties Nut en Nocht, Wirdum

JaartalProductie
2023Scrooge
2022Klontsjes
2021Wegens Covid19 “coronavirus” geen toneel
2020
Wegens uitbraak Covid19 “coronavirus” geen toneel
2019
Blowing


Merkestik: De kat yn de kelder
2018
Amateurs


Kulturele Haedstêd 2018: Dy trije


Jongereintoaniel: Filter
2017
Slippers


Ism. Tryater: Eltsenien is in prutser
20163 Ienakters:Lamme wjukken


Fjoer yn’e kop


Blauprint


Jongereintoaniel: Drift
2015
Paddy’s lot
2014
Twa
2013
Wat in téater
2012
Bêdgeheimen
2011
Ien fleach oer it koekoeksnêst


Jongereintoaniel: In wiens belang
2010
Gouden hantsjes
2009
Geeske giet solo


Jongereintoaniel: Medysk Sintrum Betterskip
2008
Ta nut fan ‘t algemien
2007
Komkommertiid


Het soldaatje van Barrahûs (open monumentendag)
Jongereintoaniel:
De confrontatie
2006
De trije einepiken


Jongereintoaniel: Postbus 51
2005
De Widdo
2004
De froulju yn ús libben
2003
De gouvernante út Froubuorren
2002
Opbleate fuotten


Sneintemiddei foarstelling: De burgemeester is de baas


Merkestik: Gewoan te gek
2001
Libjend apart tegearre


Jongereintoaniel: De Jopla
2000
Iepenloftspul: Wêrom werom
1999
Suite 719
Jongereintoaniel:
In klasse apart
Merkestik:
Acht froulju
1998
Om it libben fan Lyfke
Jongereintoaniel:
De oefenromte
1997
Merkestik: It perron


Fjouwerspan
1996
Twafertsjinners yn twastriid
1995
Spikers mei koppen
1994
Foar in frou op’e rin
1993
Froe en faam
1992
As sy ja seit
1991
Skjin skip foar Foekje
1990
Fretterij yn’e koal
1989
Spul om neat
1988
As de keallen op it iis dûnsjen
1987
In frjemde gast
1986
Stoarm oer lyts Mankum
1985
Portret fan pake
1984
Keamer te hier
1983
Wolven en skiep
1982
Wykels op’e dowetille
1981
Jou se de romte
1980
As it jild rinkelt
1979
Lige is ek in fak
1978
Blommen foar Berber
1977
In tizeboel
1976
Haitinck mei CK
1975
De franse kater
1974
It biologysk wûnder
1973
Taaije Tije
1972
De bern fan beppe
1971
Ûnderdak frege
1970

1969

1968

1967

1966
Leentsje de twadde
1965

1964

1963

1962

1961
Een schoonmmoeder uit duizend
1960
Pa snapt er niets van
1959
De ferlenne heit
1958
Via gladde wegen
1957
Mijn vrouw verlangt salaris
1956
Spul om dokter
1955
Telefoon voor meneer *Neistikje: Telegram voor mevrouw
1954

1953

1952
De spegel fan’e wrald *Neistikje: Tramhalte “Eden”
1951
It wespenêst
1950
Wat foarby is
1949
Wicodemusen zijn schaduw
1948
It âlde liet
1947
Jan ongeluk
1946
Tante Jutta
1945
As jimme it leije meije (jubileumstik)
1944
Afke *Neistikje: ’n knap stel


It erfstik
1943
Een wespennest
1942
Skyn *Neistikje: Paradys 
1941

1940
Beits *Neistikje: Sangfoardracht èn Neistikje: Luiternant en oppasser
1939
In antwurd
19382 Ienakters:Sebearre dokter


Sykje de sinne op
1937
It twadde houlik
1936
De ferjongingskuer *Neistikje: de klanten fan Kiker
1935
Nei trije jier *Neistikje: Estafette
1934
Merkestik: As de dochters oan”e man moatte 


In dûnjende djipte *Neistikje: De nije tsjinstfaam
1933
Willy’s trouwdag *Neistikje: Murk Ages
1932

19312 Ienakters:Ljocht


Sybren sil behang plakke
1930
Ulrich *Neistikje: Merkegasten
1929
Merkestik: De spaanse vlieg 


’t Was een loods
1928
Merkestik: Tante Jutta

2 Ienakters:Ûnder ien dak


Spuit
1927
Merkestik: Gebroeders Kalkoen

2 Ienakters:Op’e kwea-njoggen


Yn’e froulju fertiisd


Hja dy’t oars binne *Neistikje: In dei fan avonturen
1926
De fiskersdochter *Neistikje By mar en Ie


De oerwinning *Neistikje Hjar Jonker


Merkestik: Súder wyn *Neistikje: Slaven
1925
Merkestik: Symon de profeet *Neistikje: Geales boask


De tsjustere keamer *Neistikje: Efter de skermen


Werom *Neistikje: Leg er eens an
1924
By de âlde feinten


Merkestik: De twa ringen


Der wie ris *Neistikje: Mal út mal thús
1923

1922
De âlde namme *Neistikje: Fjouwer foar ien


Merkestik: Dokter Blom
1921
Smids Feikje *Neistikje: Glêd mei it spul oan
1920
De dûnjende djipte *Neistikje: It resept
1919
Oprichting “Nut en Nocht”