U bent hier: Home / Wjukken

Wjukken

Daniël Daréus, in ferneamd dirigint fan middelbere jierren, kriget it yn syn drokke karriêre oan it hert. Om’t er it eins tuike oan dwaan moat, beslút er werom te gean nei syn bertedoarp yn it noarden fan Sweden. Hy set him yn it âlde skoalgebou nei wenjen.

Om’t Daniël ûnder in artystenamme weromkomt, ken gjinien him werom as dat sa bot narre jonkje fan eartiids. Yn it doarp wurdt hy wol gauris konfrontearre mei bylden en oantinkens út syn bernetiid. Iverich besiket er syn eigen plakje te finen yn de lytse mienskip.

Daniël wurdt troch Anne, in lokale middenstanner, frege oft er komme wol om nei it doarpskoar te harkjen. Dêrnei lit er him oerhelje om harren dirigint te wurden.

Wylst Daniel besiket troch stimekspresje elkenien in plak yn it koar fine te litten, makket syn wurkwize in soad los ûnder de doarpslju: oergeunst, leafde en in sykjen nei wêr’t eltsenien no eins wier foar stiet.

Daniël weeft ôf mei de spoeken út syn ferline en it koar stiicht ûnder syn besieljende lieding boppe himsels út. Se wurde talitten ta in grutte ynternasjonale sjongwedstriid: “Let the People Sing” yn Eastenryk. Op ‘e dei fan de opfiering wurdt Daniël lykwols ynienen mist: hy krijt it op ‘e nij oan it hert en komt te fallen. It koar moat no ymprovisearje. Wylst Daniël helpleas op ‘e grûn leit, heart er it koar sjongen… sa suver… sa’t der yn ‘e himel songen wurde moat …

Personaazjes

Daniël Daréus (dirigent) Durk Boonstra
Ympresario Jildou Smeier-Schaafsma
Tsead (dûmny) Titus Hettinga
Inge (dûmnysfrou) Rini Pijper
Ferry (garaazjeman) Wiebe Kees Koldijk
Gabriëlla (frou fan Ferry) Eline Zandhuis
2 bern, fan Ferry en Gabriella Mike en Tessa Hempenius
Jonge, lytse Ferry Mike Hempenius
Jonge, lytse Daniel Tom van Wieren
Lena (winkelfrou) Meheret Wedman
Sippy (ex-koarIieding) Anneke Veldkamp
Aukelien (koarlid/doarpsbewenner) Richtsje Appelman
Frederika (koarlid/doarpsbewenner) Joke Heida
Annemarijke (koarlid, mem fan Ferry) Alina de Boer
Anne (winkelman, ynstallateur, sakeman) Sander de Kroon
Homme (koarlid/doarpsbewenner) Catrinus Bouma
Wouter Ale Postmus

Sawat Suver en Middelseesjongers/shantykoor

RezjyHaije de Boer
Dekorbouw liedingHarm Wagenaar
Ljocht en lûdElbert en Letizia de Wal
GrimeHeidi Slot en Anja de Groot
KlaaingAli Slot

Praktysk

De útfieringen binne op:

  • Freed 17 april 2020, oanfang 20:00
  • Sneon 18 april 2020, oanfang 20:00
  • Snein 19 april 2020, oanfang 15:00

Indien door omstandigheden de voorstelling geannuleerd wordt, vind er geen restitutie plaats. U krijgt dan een vrijkaart voor een volgende voorstelling.